โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

เจ้าของผลงาน : นางสาวพัชนี หงษ์ทอง
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 522    จำนวนการดาวน์โหลด : 49 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน       สามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
ผู้รายงาน นางสาวพัชนี  หงษ์ทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 3 ห้องเรียนรวม 135 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง    (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Cluster random sampling)
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ 1) แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .81  3) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น .78  4) แบบสอบถามเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น .78   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t – test  dependent
การดำเนินการวิจัยกระทำโดยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นให้นักเรียนเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 15 ชั่วโมง หลังจากกลุ่มตัวอย่างทำกิจกรรมแบบฝึกครบทุกขั้นตอนแล้วทำการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และตอบแบบสอบถามเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน

 

 

 

 ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 28/ส.ค./2561
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 25/ส.ค./2561
      ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20/ส.ค./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 11/พ.ค./2561
      การพัฒนาสามารถทางการคิดเชิงเหตูผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวปร้ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 16/พ.ย./2560