โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาสามารถทางการคิดเชิงเหตูผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวปร้ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง( อ่าน : 36 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางสาวฐิติรัตน์ อยู่คง
16/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของ เมอร์ดอคซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ( อ่าน : 302 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ นางสาวฮามีดา หลังจิ
6/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 503 / ดาวน์โหลด : 40 ) เจ้าของ นางสาวศิริวรรณ ลีลาศิลปศาสน์
16/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา( อ่าน : 475 / ดาวน์โหลด : 38 ) เจ้าของ นางสาวจุฑาทิพย์ แช่ทอง
16/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 625 / ดาวน์โหลด : 50 ) เจ้าของ นางสาวจันทร์จุรีย์ แสงแก้ว
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 678 / ดาวน์โหลด : 85 ) เจ้าของ นางสาวนรรฐวรรณ บุญฉิน
28/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ( อ่าน : 546 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ นางสาวอัญชนา ทวีรส
14/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 504 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นางสาวพัชนี หงษ์ทอง
14/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 299 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรมณ เธียรเกตุชู
13/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยวิธีการโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 278 / ดาวน์โหลด : 35 ) เจ้าของ นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการพัฒนาความสามารถการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)โดยใช้แบบฝึกเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นชุด “พี่ข้าว น้องน้ำ นำเหวน ภูเก็ต”( อ่าน : 255 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางจันทร์แรม พรหมจันทร์
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 299 / ดาวน์โหลด : 45 ) เจ้าของ นางสาวกุลติมา เอี๋ยวสกุล
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 298 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางสาวผกากรอง วิลาศลัด
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำราชาศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 472 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นางจันทร์จิรา เจ๊ะเล็ม
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 โครงงานการงานอาชีพ เรื่อง เปลือกคงบูชา( อ่าน : 264 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมจินตนา ทองกรด
12/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 267 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นายจำนงค์ จันทร์พงศ์
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานผลพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ใบบัว ใบตาล พาเที่ยว( อ่าน : 337 / ดาวน์โหลด : 70 ) เจ้าของ นางนุชจรี หาบหา
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา FullText
18 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม( อ่าน : 202 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง
15/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP MODEL)( อ่าน : 303 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง
14/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การประเมินโครงการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ : ชีวิตงามด้วยความดี ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต( อ่าน : 8093 / ดาวน์โหลด : 77 ) เจ้าของ นางปัญจาภรณ์ ตันทนิส
22/ก.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>