โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของ เมอร์ดอคซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ( อ่าน : 260 / ดาวน์โหลด : 53 ) เจ้าของ นางสาวฮามีดา หลังจิ
6/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 489 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางสาวศิริวรรณ ลีลาศิลปศาสน์
16/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา( อ่าน : 460 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางสาวจุฑาทิพย์ แช่ทอง
16/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 611 / ดาวน์โหลด : 35 ) เจ้าของ นางสาวจันทร์จุรีย์ แสงแก้ว
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 637 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ นางสาวนรรฐวรรณ บุญฉิน
28/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ( อ่าน : 526 / ดาวน์โหลด : 60 ) เจ้าของ นางสาวอัญชนา ทวีรส
14/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 485 / ดาวน์โหลด : 38 ) เจ้าของ นางสาวพัชนี หงษ์ทอง
14/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 291 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรมณ เธียรเกตุชู
13/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยวิธีการโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 267 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาความสามารถการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)โดยใช้แบบฝึกเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นชุด “พี่ข้าว น้องน้ำ นำเหวน ภูเก็ต”( อ่าน : 249 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางจันทร์แรม พรหมจันทร์
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 293 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ นางสาวกุลติมา เอี๋ยวสกุล
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 278 / ดาวน์โหลด : 31 ) เจ้าของ นางสาวผกากรอง วิลาศลัด
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำราชาศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 433 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นางจันทร์จิรา เจ๊ะเล็ม
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 โครงงานการงานอาชีพ เรื่อง เปลือกคงบูชา( อ่าน : 245 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมจินตนา ทองกรด
12/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 250 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นายจำนงค์ จันทร์พงศ์
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานผลพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ใบบัว ใบตาล พาเที่ยว( อ่าน : 313 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ นางนุชจรี หาบหา
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา FullText
17 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม( อ่าน : 195 / ดาวน์โหลด : 38 ) เจ้าของ นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง
15/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP MODEL)( อ่าน : 293 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง
14/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การประเมินโครงการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ : ชีวิตงามด้วยความดี ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต( อ่าน : 8075 / ดาวน์โหลด : 74 ) เจ้าของ นางปัญจาภรณ์ ตันทนิส
22/ก.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SSDFF สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 6921 / ดาวน์โหลด : 88 ) เจ้าของ ธนิศรา บุณยะศิวะ
22/ก.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>